Bra Mat Vid Högt Kolesterol Recept?

Bra Mat Vid Högt Kolesterol Recept
Öka mängden kolesterolsänkade fibrer genom att:

 • Strö havrekli i gröten, filen eller i pannkakssmeten.
 • Välja grova grönsaker som broccoli, vitkål, morötter och ärter till maten utöver sallad.
 • Välja fullkornsprodukter framför raffinerade produkter.

Meer items
Visa hela svaret

Vad ska man äta om man har för högt kolesterol?

Mättat och omättat fett – Att minska ner på mättat fett och i stället äta omättade fetter är viktigt för att förändra kolesterolbalansen. Det betyder mindre av fett kött, feta charkprodukter och feta mejeriprodukter samt mer av feta fiskar, som lax, makrill och sill samt vegetabiliska oljor och fetter, utom kokosfett.
Visa hela svaret

Kan man äta ost vid högt kolesterol?

Ost höjer inte det dåliga kolesterolet – Att mättat fett av olika slag också har olika effekter på blodfetterna har flera undersökningar pekat på. Ost verkar till exempel inte höja LDL-kolesterole t (det “dåliga” kolesterolet) trots att den har ett relativt högt innehåll av mättat fett.
Visa hela svaret

Vilka grönsaker sänker kolesterolet?

Feta livsmedel från växtriket – Även om det låter konstigt så finns det fettrika grönsaker. Avokado, oliver samt nötter och frön är alla rika på omättat fett och att äta 0,5 dl nötter eller mandel om dagen kan man hjälpa till att sänka sitt kolesterolvärde och då främst LDL-kolesterolet.
Visa hela svaret

Är yoghurt bra för kolesterol?

Feta mejeriprodukter – avstå eller avnjuta? Hälsoeffekter av mejeriprodukter är en ständigt aktuell fråga. Mjölkfett består huvudsakligen av mättade fettsyror som har en erkänt kolesterolhöjande effekt. Enligt officiella rekommendationer bör vi byta ut feta mejeriprodukter mot magra för att sänka intaget av mättat fett och på sikt minskarisken för hjärt-kärlsjukdom.

>> text: Fredrik Rosqvist, Associerad forskare, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism, Uppsala universitet. Mättat fett höjer LDL-kolesterol

LDL-kolesterol är en betydande riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Att mättat fett höjer LDL-kolesterolet jämfört med omättat fett är väldokumenterat (1)men alla mättade fettsyror har inte samma effekt. Palmitinsyra (16:0) som är den vanligaste mättade fettsyran i kosten höjer LDL-kolesterolet, medan till exempel stearinsyra (18:0) är neutral avseende kolesterolnivåerna (1).

Mjölkfett är huvudsakligen mättat och en majoritet utgörs av palmitinsyra. Det är därför fullt logiskt att officiella kostrekommendationer fokuserar på att begränsa intaget av feta mejeriprodukter – men hur effektivt är detta råd, egentligen? Feta mejeriprodukter – en paradox Mättat fett påverkar alltså LDL-kolesterolet och ett högre intag av feta mejeriprodukter (jämfört med ett lägre intag, eller byte till magrare sorter) förväntas leda till högre kolesterolnivåer och därmed ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Så verkar dock inte vara fallet, då ett högre självrapporterat intag av feta mejeriprodukter ofta visar neutrala eller omvända samband med kardiometabola sjukdomar (2). När mängden mjölkfett i kosten skattas med hjälp av biomarkörer konstateras en kraftigt minskad risk för typ 2-diabetes hos de med högre nivåer av “mjölkfett-biomarkörer” (3)liksom opåverkad eller minskad risk för hjärt-kärlsjukdom(4, 5).

Trots fördelaktiga associationer mellan feta mejeriprodukter och hjärt-kärlsjukdom kan vi inte bortse från betydelsen av kostens fettsammansättning i stort. Statistiska modeller baserade på stora amerikanska kohorter har visat minskad risk för hjärt-kärlsjukdom om man byter ut mjölkfett mot vegetabiliskt fett (10 procents riskreduktion per 5 energi%) och allra helst fleromättat fett (25 procents riskreduktion per 5 energi%)(6).

Vegetabiliskt fleromättat fett är positivt för lipidprofilen och minskar risken för hjärt-kärlsjukdom (7)och effekten av feta mejeriprodukter kanske påverkas av intaget av vegetabiliskt fleromättat fett. Kanske utgör inte konsumtion av feta mejeriprodukter något större problem så länge kosten samtidigt innehåller tillräckligt med vegetabiliskt fleromättat fett.

“Food matrix” – en faktor att räkna med Livsmedel innehåller många olika ämnen i en komplex struktur med många potentiella interaktioner. Detta innebär att de fysiologiska effekterna av ett livsmedel inte nödvändigtvis kan förutsägas enbart utifrån dess näringsinnehåll eller fettsammansättning. Ett av de mer klassiska exemplen på denna “food matrix”-effekt är att ost sällan höjer LDL-kolesterol, trots dess höga innehåll av mättat fett.

I en randomiserad crossover-studie jämfördes bland annat effekten av ost och smör (8). Intaget av mjölkfett var relativt högt (20 energi%; 16 energi% mättat fett) och kosterna var matchade för energiinnehåll, mättat fett, protein och laktos. Efter tre veckor steg LDL-kolesterolet med nästan 9 procent efter intag av smör men förblev oförändrat efter intag av ost.

Detta resultat har replikerats i andra studier med liknande design (9, 10)och i en studie observerades till och med en minskning av LDL-kolesterol efter intag av ~140 gram ost (27% fetthalt) per dag under sex veckors tid (11). En meta-analys av nämnda studier visar en signifikant skillnad mellan ost och smör (12).

Sammantaget visar dessa studier, med flera (13), att det är fler faktorer än bara ett livsmedels fettsammansättning som avgör hur blodfetterna påverkas. Ost och smör är dock väldigt olika livsmedel som används på olika sätt, men den neutrala effekten verkar stå sig även när ost med olika fetthalt jämförs.

 1. I en 12-veckors randomiserad studie jämfördes effekterna av intaget av 80 gram normalfet ost (25-32% fetthalt) per dag med samma mängd mager ost (13-16% fetthalt) (14).
 2. Trots skillnaden i intag av mättat fett (~3 energi%) sågs ingen skillnad i LDL-kolesterol mellan grupperna.
 3. Att byta ut normalfet ost mot mager ost leder till minskat intag av mättat fett, men inte nödvändigtvis till sänkta kolesterolnivåer.

Ett högre intag av ost (jämfört med ett lägre intag) verkar vara kopplat till lägre risk för hjärt-kärlsjukdom, baserat på en meta-analys av femton prospektiva kohortstudier (15). Direkta jämförelser av effekterna av olika livsmedel bidrar till att nyansera bilden av kategorin “mättat fett”.

 • En nackdel med flera av dessa studier är dock att man enbart jämfört olika källor till mättat fett.
 • Nyligen har även en jämförelse med mer omättade fettkällor gjorts: I en randomiserad, isokalorisk crossover-studie jämfördes fem olika koster (16).
 • Två koster var rika på mättat fett, från smör (12,4 energi% mättat fett) respektive ost (12,6 energi% mättat fett), medan de andra kosterna var rika på enkelomättat fett (19,6 energi%; olivolja), fleromättat fett (11,5 energi%; majsolja) eller kolhydrater.

Deltagarnas LDL-kolesterol var efter fyra veckors tid lägre efter intag av ost jämfört med smör, men ännu lägre när grupperna hade fått enkel- och fleromättat fett samt kolhydrater. Även om vissa livsmedel rika på mättat fett (ost) visat sig ha neutrala eller positiva effekter på kolesterolnivåerna vid jämförelser med andra livsmedel rika på mättat fett (smör), så är det alltså ännu mer fördelaktigt att välja livsmedel med högre andel omättat fett.

 1. Polära lipider från mjölk – MFGM har betydelse Baserat på exemplen ovan kan vi konstatera att effekten av olika mejeriprodukter på blodfetterna är olika, även när intaget av mättat fett är matchat.
 2. Flera faktorer kan tänkas ligga bakom detta, varav en är innehållet av polära lipider.
 3. I den obearbetade mjölken omsluts triglyceriderna av ett så kallat mjölkfettkulemembran (milk fat globule membrane, MFGM) som är rikt på polära lipider, till exempel sfingomyelin (17).

MFGM är unikt avseende dess innehåll av polära lipider där hela 25 procent utgörs av just sfingomyelin som i flera experimentella studier visats hämma absorptionen av kolesterol i tarmen (18). Vid processen då grädde kärnas till smör övergår MFGM från fettfasen till kärnmjölken, därför har smör ett lägre innehåll av MFGM.MFGM:s betydelse för mejeriprodukters varierande effekt på blodfetterna föreslogs redan år 1979 då det observerades att smör, men inte grädde och ost, ökade kolesterolet trots likvärdigt intag av mjölkfett, medan kärnmjölk hade en kolesterolsänkande effekt (19).

Det finns ett flertal nyare studier som visar liknande resultat. Sedan något årtionde tillbaka finns MFGM-rika tillskott i pulverform och randomiserade studier har utförts. Effekterna på kolesterolnivåerna har varit blygsamma (20)eller frånvarande (21-23)men viktigt att beakta är att MFGM i dessa tester är utanför sitt naturliga sammanhang – den strukturella aspekten är bortkopplad då MFGM inte längre omger en kärna av triglycerider.

I en randomiserad singelblindad studie jämfördes hur kolesterolnivåerna påverkas av vispgrädde (intakt MFGM) respektive smörolja (smör med 100% fetthalt, som helt saknar MFGM) (24). Båda grupper åt 40 gram mjölkfett per dag under åtta veckor från respektive källa.

 • Resultaten ligger helt i linje med hypotesen om MFGM: LDL-kolesterol förblev oförändrat i gruppen som fick vispgrädde medan det steg i gruppen som fick smörolja – något som inte kan förklaras av den konventionella modellen där endast fettsammansättning beaktas.
 • Hypotesen om den eventuella betydelsen av polära lipider från MFGM har nyligen stärkts.

I en dubbelblindad randomiserad studie jämfördes effekten av tre specialtillverkade färskostar med olika innehåll av polära lipider under fyra veckors tid (25). Ostarna var fullfeta och innehöll 0, 3 respektive 5 gram polära lipider per 100 gram. Osten med högst mängd polära lipider ledde till minskade nivåer av LDL-kolesterol och apoB (apolipoprotein B), samt lägre postprandiella triglycerider, jämfört med kontroll-osten.

 1. De tre ostarna testades även i en subgrupp med ileostomi, vilket möjliggjorde provtagning av det tarminnehåll som inte hade tagits upp i tunntarmen.
 2. Onsumtion av de två ostarna som berikats med polära lipider ledde till ett minskat upptag av kolesterol till blodet och högre utsöndring.
 3. Denna studie stöder inte bara “MFGM-hypotesen” i stort utan även att verkningsmekanismen, åtminstone delvis, är hämmad kolesterolabsorption från tarmen.

Till studiens nackdelar hör att endast postmenopausala kvinnor ingick samt att dosen av polära lipider var mycket hög – 5 gram polära lipider motsvarar ca 1,5 liter vispgrädde. Struktur och fermentering – andra aspekter av livsmedelsmatrisen Livsmedelsmatrisen i mejeriprodukter, så kallad “dairy matrix”, handlar även om fler faktorer.

Strukturen på fettet verkar spela roll för den metabola responsen. I en randomiserad crossover-studie jämfördes effekten av två måltider innehållandes 40 gram smörolja samt bröd och mjölk (26). Måltiderna var identiska avseende näringsinnehåll och livsmedel, men i det ena försöket homogeniserades smöroljan med mjölken till en drickbar emulsion, och i det andra intogs smöroljan som bredbart pålägg.

Homogenisering leder till fler men mindre fettdroppar, vilket innebar att fettets totala yta var ca 70 000 gånger större i emulsionen jämfört med det bredbara fettet. Emulsionen ledde till att fettet absorberades och nådde blodet snabbare jämfört med det bredbara fettet, vilket i sin tur ledde till att en större andel av fettet oxiderades till energi och en mindre andel lagrades.

Denna studie visar att fetter (liksom kolhydrater) kan vara “snabba” eller “långsamma” och stärker konceptet att effekten av livsmedel/mejeriprodukter inte helt kan förutsägas eller bedömas enbart utifrån dess innehåll av näringsämnen. I en annan randomiserad crossover-studie jämfördes effekten av tre måltider med matchat innehåll av fett, protein och kolhydrater (27).

Måltiderna innehåll 33 gram mjölkfett vardera, från smör, hårdost respektive färskost. Det totala postprandiella triglyceridsvaret var likadant för de tre måltiderna men färskosten gav en snabbare ökning och återgång jämfört med hårdost och smör. En tänkbar förklaring till det snabbare upptaget är fettdropparnas storlek.

 • De är sex gånger mindre i färskosten jämfört med hårdosten och ger en mycket större total yta för lipaser att verka på.
 • En annan aspekt som kan påverka mjölkprodukters metabola respons är fermentering.
 • Tskilliga epidemiologiska studier antyder att fermenterade mjölkprodukter, såsom yoghurt, skiljer sig frånmjölk.
You might be interested:  Hur Mycket Kalorier Innehåller Lök?

Bilden stärks av aktuella interventionsstudier och måltidsförsök. I en 24-veckors randomiserad studie jämfördes effekten av 220 gram yoghurt per dag med samma mängd mjölk (28)och flera relevanta skillnader observerades. Yoghurt gav bland annat förbättrad insulinkänslighet, lägre blodfetter samt mindre mängd fett i levern.

 • Hela kostmönstret avgör Isolerade jämförelser av specifika mejeriprodukter är intressant, men mer relevant vore att undersöka effekten av feta mejeriprodukter i kontexten av ett totalt sett hälsosamt kostmönster.
 • Detta gjordes i en 3-veckors crossover-studie som jämförde en traditionell DASH -kost (8 energi% mättat fett) mot en DASH -kost där de magra mejeriprodukterna bytts ut mot fullfeta alternativ (14 energi% mättat fett; huvudsakligen från mjölk, ost och yoghurt), samt en kontrollkost (16 energi% mättat fett) (29).

DASH står för Dietary Approaches to Stop Hypertension och båda DASH -kosterna ledde till jämförbara minskningar av blodtryck och kolesterolnivåer jämfört med kontrollkosten. Denna studie indikerar att fullfeta mejeriprodukter inte nödvändigtvis leder till negativa effekter om de konsumeras inom ramen av hälsosamt kostmönster i stort.

Kosten som helhet är viktigare än dess beståndsdelar Rekommendationer har gått från att fokusera på näringsämnen till att allt mer poängtera betydelsen av kosten som helhet med mer fokus på livsmedel. Denna helhetssyn kan inte nog betonas – det vi har på tallriken är en kombination av sammansatta livsmedel, inte enskilda näringsämnen.

Litteraturen visar åtskilliga exempel på att livsmedel, såsom mejeriprodukter, är komplexa och inte kan bedömas enbart utifrån innehållet av vissa enskilda näringsämnen. Sannolikt behöver vi ha en bredare syn och även beakta i vilket större sammanhang livsmedel konsumeras.

Ett fåtal av alla de olika ämnen vi får i oss via mat och dryck tillhör kategorin essentiella näringsämnen. Även många av de andra ämnena, liksom livsmedlets struktur, kan påverka den totala responsen. Huruvida man bör välja magra mejeriprodukter framför feta är således inte enkelt att svara på, då både kostmönstret som helhet och individuella förutsättningar måste vägas in.

Ett rimligt antagande är att feta mejeriprodukter kan utgöra en del av ett hälsosamt kostmönster (30, 31), kanske förutsatt att det inte sker på bekostnad av livsmedel rika på vegetabiliskt fleromättat fett utan att även dessa inkluderas. Referenser 1.

 • Mensink RP, Zock PL, Kester AD, Katan MB.
 • Effects of dietary fatty acids and carbohydrates on the ratio of serum total to HDL cholesterol and on serum lipids and apolipoproteins: a meta-analysis of 60 controlled trials.
 • The American journal of clinical nutrition.2003;77(5):1146-55.2.
 • Hirahatake KM, Astrup A, Hill JO, Slavin JL, Allison DB, Maki KC.

Potential Cardiometabolic Health Benefits of Full-Fat Dairy: The Evidence Base. Advances in nutrition (Bethesda, Md).2020.3. Imamura F, Fretts A, Marklund M, Ardisson Korat AV, Yang WS, Lankinen M, et al. Fatty acid biomarkers of dairy fat consumption and incidence of type 2 diabetes: A pooled analysis of prospective cohort studies.

 • PLoS medicine.2018;15(10):e1002670.4.
 • Liang J, Zhou Q, Kwame Amakye W, Su Y, Zhang Z.
 • Biomarkers of dairy fat intake and risk of cardiovascular disease: A systematic review and meta analysis of prospective studies.
 • Critical reviews in food science and nutrition.2018;58(7):1122-30.5.
 • De Oliveira Otto MC, Lemaitre RN, Song X, King IB, Siscovick DS, Mozaffarian D.

Serial measures of circulating biomarkers of dairy fat and total and cause-specific mortality in older adults: the Cardiovascular Health Study. The American journal of clinical nutrition.2018;108(3):476-84.6. Chen M, Li Y, Sun Q, Pan A, Manson JE, Rexrode KM, et al.

 1. Dairy fat and risk of cardiovascular disease in 3 cohorts of US adults.
 2. The American journal of clinical nutrition.2016;104(5):1209-17.7.
 3. Marklund M, Wu JHY, Imamura F, Del Gobbo LC, Fretts A, de Goede J, et al.
 4. Biomarkers of Dietary Omega-6 Fatty Acids and Incident Cardiovascular Disease and Mortality.

Circulation.2019;139(21):2422-36.8. Tholstrup T, Hoy CE, Andersen LN, Christensen RD, Sandstrom B. Does fat in milk, butter and cheese affect blood lipids and cholesterol differently? Journal of the American College of Nutrition.2004;23(2):169-76.9. Biong AS, Muller H, Seljeflot I, Veierod MB, Pedersen JI.

A comparison of the effects of cheese and butter on serum lipids, haemostatic variables and homocysteine. The British journal of nutrition.2004;92(5):791-7.10. Soerensen KV, Thorning TK, Astrup A, Kristensen M, Lorenzen JK. Effect of dairy calcium from cheese and milk on fecal fat excretion, blood lipids, and appetite in young men.

The American journal of clinical nutrition.2014;99(5):984-91.11. Hjerpsted J, Leedo E, Tholstrup T. Cheese intake in large amounts lowers LDL-cholesterol concentrations compared with butter intake of equal fat content. The American journal of clinical nutrition.2011;94(6):1479-84.12.

 • De Goede J, Geleijnse JM, Ding EL, Soedamah-Muthu SS.
 • Effect of cheese consumption on blood lipids: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.
 • Nutrition reviews.2015;73(5):259-75.13.
 • Feeney EL, Barron R, Dible V, Hamilton Z, Power Y, Tanner L, et al.
 • Dairy matrix effects: response to consumption of dairy fat differs when eaten within the cheese matrix-a randomized controlled trial.

The American journal of clinical nutrition.2018;108(4):667-74.14. Raziani F, Tholstrup T, Kristensen MD, Svanegaard ML, Ritz C, Astrup A, et al. High intake of regular-fat cheese compared with reduced-fat cheese does not affect LDL cholesterol or risk markers of the metabolic syndrome: a randomized controlled trial.

The American journal of clinical nutrition.2016;104(4):973-81.15. Chen GC, Wang Y, Tong X, Szeto IMY, Smit G, Li ZN, et al. Cheese consumption and risk of cardiovascular disease: a meta-analysis of prospective studies. European journal of nutrition.2017;56(8):2565-75.16. Brassard D, Tessier-Grenier M, Allaire J, Rajendiran E, She Y, Ramprasath V, et al.

Comparison of the impact of SFAs from cheese and butter on cardiometabolic risk factors: a randomized controlled trial. The American journal of clinical nutrition.2017;105(4):800-9.17. Bourlieu C, Cheillan D, Blot M, Daira P, Trauchessec M, Ruet S, et al.

Polar lipid composition of bioactive dairy co-products buttermilk and butterserum: Emphasis on sphingolipid and ceramide isoforms. Food chemistry.2018;240:67-74.18. Nyberg L, Duan RD, Nilsson A. A mutual inhibitory effect on absorption of sphingomyelin and cholesterol. The Journal of nutritional biochemistry.2000;11(5):244-9.19.

Howard AN, Marks J. Effect of milk products on serum-cholesterol. Lancet (London, England).1979;2(8149):957.20. Conway V, Couture P, Richard C, Gauthier SF, Pouliot Y, Lamarche B. Impact of buttermilk consumption on plasma lipids and surrogate markers of cholesterol homeostasis in men and women.

 1. Nutr Metab Cardiovasc Dis.2013;23(12):1255-62.21.
 2. Ohlsson L, Burling H, Nilsson A.
 3. Long term effects on human plasma lipoproteins of a formulation enriched in butter milk polar lipid.
 4. Lipids in health and disease.2009;8:44.22.
 5. Ohlsson L, Burling H, Duan RD, Nilsson A.
 6. Effects of a sphingolipid-enriched dairy formulation on postprandial lipid concentrations.

European journal of clinical nutrition.2010;64(11):1344-9.23. Weiland A, Bub A, Barth SW, Schrezenmeir J, Pfeuffer M. Effects of dietary milk- and soya-phospholipids on lipid-parameters and other risk indicators for cardiovascular diseases in overweight or obese men – two double-blind, randomised, controlled, clinical trials.

Journal of nutritional science.2016;5:e21.24. Rosqvist F, Smedman A, Lindmark-Mansson H, Paulsson M, Petrus P, Straniero S, et al. Potential role of milk fat globule membrane in modulating plasma lipoproteins, gene expression, and cholesterol metabolism in humans: a randomized study. The American journal of clinical nutrition.2015;102(1):20-30.25.

Vors C, Joumard-Cubizolles L, Lecomte M, Combe E, Ouchchane L, Drai J, et al. Milk polar lipids reduce lipid cardiovascular risk factors in overweight postmenopausal women: towards a gut sphingomyelin-cholesterol interplay. Gut.2020;69(3):487-501.26. Vors C, Pineau G, Gabert L, Drai J, Louche-Pelissier C, Defoort C, et al.

 • Modulating absorption and postprandial handling of dietary fatty acids by structuring fat in the meal: a randomized crossover clinical trial.
 • The American journal of clinical nutrition.2013;97(1):23-36.27.
 • Drouin-Chartier JP, Tremblay AJ, Maltais-Giguere J, Charest A, Guinot L, Rioux LE, et al.
 • Differential impact of the cheese matrix on the postprandial lipid response: a randomized, crossover, controlled trial.

The American journal of clinical nutrition.2017;106(6):1358-65.28. Chen Y, Feng R, Yang X, Dai J, Huang M, Ji X, et al. Yogurt improves insulin resistance and liver fat in obese women with nonalcoholic fatty liver disease and metabolic syndrome: a randomized controlled trial.

The American journal of clinical nutrition.2019;109(6):1611-9.29. Chiu S, Bergeron N, Williams PT, Bray GA, Sutherland B, Krauss RM. Comparison of the DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diet and a higher-fat DASH diet on blood pressure and lipids and lipoproteins: a randomized controlled trial.

The American journal of clinical nutrition.2016;103(2):341-7.30. Astrup A, Geiker NRW, Magkos F. Effects of Full-Fat and Fermented Dairy Products on Cardiometabolic Disease: Food Is More Than the Sum of Its Parts. Advances in nutrition (Bethesda, Md).2019;10(5):924s-30s.31.
Visa hela svaret

Vilka frukter sänker kolesterol?

Höga Blodfetter – vad gör du med din kost? En av de viktigaste förändringarna du kan göra är att se över vilka kolhydratkällor du väljer. Snabba kolhydrater som socker och mjölbaserade livsmedel kan ha starka negativa effekter på dina blodfetter medan långsamma kolhydratkällor inte har denna negativa effekt.

 • Välj därför oprocessade kolhydratkällor som råris, quinoa eller hel havre så långt som möjligt och ta bort alla hel/halvfabrikat 3,
 • Och allt sådant som är baserat på socker eller mjöl.
 • En av de bästa kolhydratkällorna du kan välja för din hjärt-kärlhälsa är bär.
 • Blåbär, jordgubbar, björnbär, tranbär och flera andra bär har i studier gett starka positiva effekter på hjärt-kärlhälsan.

En starkt bidragande orsak är deras effekter på blodfetterna. Jordgubbar kan sänka mängden farligt kolesterol, blåbär minskar mängden oxiderat kolesterol vilket även osötade tranbär gör. Bären har dessutom effekter på såväl blodtryck som insulinkänslighet.
Visa hela svaret

Får man äta ägg vid högt kolesterol?

Det goda och det onda kolesterolet – Ägg i maten kan varieras på många sätt. Ägg är mångsidiga och en rik källa till protein och innehåller lite kolhydrater som höjer blodsockret. Ett stort ägg innehåller inte mer än ungefär ett halvt gram kolhydrat. Men, och här blir det lite mer komplext, ett stort ägg innehåller också nästan 200 milligram kolesterol och det är mycket.
Visa hela svaret

Får man äta banan när man har högt kolesterol?

Bananen är en av världens populäraste frukter (som faktiskt egentligen tillhör bärfamiljen), och inte undra på det. Förutom att vara god, mättande och smart förvarad i sitt skal innehåller den massor av nyttigheter. Här är några anledningar att fortsätta äta banan.

 • Fullproppad med nyttigheter En banan innehåller kostfibrer som kalium, C-vitamin och B6.
 • Dessutom är de fria från fett, kolesterol och salt.
 • Alium är ett mineral som reglerar blodtrycket och bidrar till en normal muskel- och nervfunktion.
 • Och Vitamin B6 hjälper till att stärka ditt immunförsvar.
 • Enkel att ha med En banan i väskan är en räddare i nöden i många lägen.

Det är ett perfekt mellanmål innan eller efter ett träningspass och toppen när du behöver höja din blodsockernivå. Dessutom är en banan långt mycket bättre än en müslibar eller chokladbit som kan slinka ner när hungern faller på. En vinnare bland frukterna Om du ska välja en frukt till mellanmål är bananen ett smart val.

 • Den håller dig mättare längre än till exempel ett äpple eftersom bananen innehåller mer energi.
 • Omplettera gärna med en näve nötter för att få i dig ännu mer nyttigheter.
 • Varieras i oändligheten Banan är en perfekt bas i smoothie, som topping på yoghurten eller skivad på en bit bröd.
 • Dessutom kan du använda övermogna bananer som sötning i bananpannkakor eller bananbröd istället för raffinerat sockret.

Olika färg för olika ändamål Vill du ha snabb energi, välj en mogen banan. Men vill du hellre hålla dig mätt längre är det bättre med en grönare banan. De innehåller långsammare kolhydrater som inte går ut i kroppen lika snabbt. Så fortsätt festa på bananer.
Visa hela svaret

Kan man äta potatis om man har högt kolesterol?

Produkter med lågt innehåll av mättade fetter – använd mer –

Vegetabiliska oljor eller oljebaserade matfetter: Olivolja, rapsolja, sojaolja, majsolja och solrosolja kan minska LDL-kolesterolet. Flytande margarin och hushållsmargarin ger mindre mättat fett än smör. Oljor kan också användas till stekning och bakning, till exempel bröd, scones, bullar, pajdeg och muffins. Magra mejeriprodukter: Keso, mager mjukost och nyckelhålsmärkt hårdost, mager/nyckelhålsmärkt yoghurt/fil och kvarg samt lättmjölk. Bröd och spannmål: Grovt bröd (fullkorn), fiberrika produkter av sädesslagen (vete, råg, korn och havre). Fisk: Rekommenderat intag 2-3 gånger/vecka, variera fisksorter. Fågel: Fågel utan skinn, till exempel kyckling eller kalkon. Potatis: Potatis är nästan fettfritt. De innehåller vitamin C och fibrer. Undvik överdriven konsumtion. Grönsaker, baljväxter och frukt/bär: Rekommendationen är 500 gram/dag. Innehåller dessutom mycket vitaminer, mineraler och fibrer. Ät mer grönsaker som ersättning för feta tillbehör vid måltider, såväl råa och kokta som frysta. Undvik grönsaker som har tillagats i smör eller grädde. Frukt och bär innehåller små mängder fett. Var återhållsam med torkade frukter och fruktjuice. Nötter och frön: Osaltade och gärna orostade. Innehåller mycket nyttigt fett. Kokos är undantaget, innehåller mycket mättat fett. Ett observandum är att nötter innehåller mycket kalorier. Vatten är den bästa drycken när man är törstig.

You might be interested:  Hur Många Kalorier Bränner Man På 30 Min Löpning?

Använd produkter med nyckelhålssymbolen. Ät nyttiga snacks: uppskurna grönsaker, fruktsallad (utan andra ingredienser än frukt), en näve osaltade nötter (nötter är dock mycket kaloririka, varför man bör begränsa intaget). Använd metoder för matlagning som inte behöver fett såsom grillning, kokning och ångkokning (även tillagning i ugn). Använd metoder där fett behövs mer sällan (särskilt fritering eller stekning i smör). Använd fisk som pålägg (sill, makrill, tonfisk). Gör kalla såser av mager yoghurt och smaksätt med exempelvis vitlök, örter eller fransk senap.

Visa hela svaret

Är kaffe Kolesterolhöjande?

Kaffebönor innehåller en terpenoid lipid, cafestol, som är en av de mest kolesterolhöjande komponenterna i kosten. Mängden cafestol i drickfärdigt kaffe är beroende av bryggmetod.
Visa hela svaret

Är havregrynsgröt bra för kolesterol?

Så äter du dig till ett sundare kolesterolvärde Man pratar särskilt om två sorters kolesterol, nämligen LDL och HDL. LDL är det onda kolesterolet vi gärna vill ha mindre av, då det har en tendens att sätta sig i blodkärlen. HDL däremot fungerar som en slags sopgubbe som transporterar bort dåligt kolesterol från blodkärlen.

En dålig kolesterolbalans märks inte förrän det är för sent, men som tur är kan du äta dig till mer av det goda och mindre av det dåliga kolesterolet. Välj valnötter Uhmmmmvar generös med valnötterna när du vill ha lite krispig topping på yoghurten eller bara är lite sugen. En daglig näve av de små hjärnformade godbitarna sänker enligt flera stora undersökningar mängden dåligt kolesterol i blodet.

Mandlar har samma goda effekt. Orsaken är att nötter och mandlar innehåller sunda fettsyror och massor av fibrer. Ät havregryn En stor portion havregrynsgröt på morgonen sänker ditt LDL-kolesterolvärde med i genomsnitt fem procent. Havregryn är nämligen proppfyllda med en särskild sorts kostfibrer som heter betaglukaner, vilka begränsar upptaget av kolesterol i blodet.

LÄS OCKSA: Drick lite rödvin Ett halvt till ett helt glas rödvin om dagen skyddar hjärtat. Vinet ökar både mängden av det goda kolesterolet i blodet och minskar de skadliga effekterna av det dåliga kolesterolet. Dessvärre går det inte att spara på rödvinet och dricka hela flaskan på fredag kväll. Så snart du överskrider den rekommenderade mängden försvinner bonuseffekterna och du får istället en ökad risk för cancer.

Satsa på mycket grönt Grönsaker och frukt innehåller massor av antioxidanter som minskar de skador som LDL-kolesterolet orsakar i din kropp. Ät dem i alla regnbågens färger och låt bli att skala t ex äpplen och päron, då de flesta antioxidanter sitter precis under skalet.

 • Olivolja är toppen Byter du ut solrosoljan mot olivolja, får du mer av det goda HDL-kolesterolet i blodet.
 • Samtidigt bygger oljan upp dina cellväggar och gör dem starka och motståndskraftiga.
 • Använd olivolja både som dressing och till stekning och bakning, då de många enkelomättade fettsyrorna i oljan gör den värmestabil.

Ta en kopp te Två till tre koppar grönt te om dagen utvidgar dina blodkärl och sänker ditt kolesterolvärde, visar studier. Drick det helst mellan måltiderna, då te innehåller ämnen som hämmar upptaget av det järn som finns i maten. Mumsa på choklad Choklad innehåller en massa antioxidanter i form av flavonoider och undersökningar visar att när du äter choklad regelbundet så gagnar det ditt kolesterolvärde.
Visa hela svaret

Är ägg Kolesterolhöjande?

Ägg har ett rykte om sig som kolesterolhöjande mat som är dålig för hjärtat. Men det här stämmer inte, enligt finländska forskare. Ett ägg per dag, eller annan kolesterolhaltig mat, ökar inte risken för hjärtattack ens om man på grund av sina gener är extra känslig för kolesterol i maten.
Visa hela svaret

Vilka nötter sänker kolesterol?

En näve nötter. Det är allt som behövs för att sänka ditt totala kolesterolvärde med 5,1 procent och det “dåliga” kolesterolet med 7,4 procent. Bra Mat Vid Högt Kolesterol Recept Det är i linje med tidigare studier som visar att en kost som är rik på nötter skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar. Forskare från Kalifornien har genomgått 25 studier, som totalt omfattade 583 personer, alla med olika kolesterolvärden, som åt 67 gram nötter om dagen.
Visa hela svaret

Är kaffe bra för kolesterol?

Nytt klartecken för kaffeälskare | Henrik Ennart | SvD Nyheten på onsdagen att kaffe tycks kunna motverka är bara den senaste i en lång rad forskningsrön som lett till en omvärdering i synen på den länge omtvistade drycken. K affe har anklagats för att orsaka högt blodtryck och för att framkalla allt från cancer till migrän.

Misstron har djupa rötter och kan spåras ända till den tid då bönan introducerades i Europa. Många oroades då över den drog som kvinnor samlades kring vid dubiösa kafferep. Myndigheternas lågfettkampanj drog även med sig kaffet sedan studier visat att ofiltrerat kokkaffe kunde höja det skadliga LDL-kolesterolet.

I espresso och särskilt i bryggkaffe är halterna av det skadliga ämnet lägre. : Nytt klartecken för kaffeälskare | Henrik Ennart | SvD
Visa hela svaret

Vilket Smörgåsmargarin vid högt kolesterol?

Ännu en myt det hjärtvänliga Becel Sedan många år har vi fått veta att vi bör äta Becel i stället för smör och Bregott. Becel innehåller nämligen rikligt med fytosteroler, grönsakernas kolesterol. Fytosterolerna sänker halten av vårt eget kolesterol i blodet och sägs därför minska risken för åderförkalknng och hjärt-kärlsjukdom.

 • Det saknas emellertid kliniska experiment, som visat att ett högt intag av växtsteroler gör nytta.
 • Mycket talar för att det är tvärtom.
 • Redan 1991 visade en studie publicerad i tidskriften Metabolism att en hög halt av växtsteroler i blodet är associerad med en högre risk för hjärt-kärlsjukdom hos patienter med genetiskt betingat förhöjt kolesterol och senare studier har visat att det även gäller för andra.

I 4S-studien till exempel, en av de första statinstudierna, var risken för koronarsjukdom signifikant associerad med blodets halt av fytosteroler. Risken för dem vars blod innehöll mest fytosterol var dubbelt så stor jämfört med dem som hade lägst, trots att deras kolesterolhalt minskat lika mycket eller mer.

 • Två stora kohortstudier kom fram till samma resultat och även djurförsök pekar på att plantsteroler har en skadlig effekt på artärerna.
 • Förklaringen kan vara den att fytosterolerna hämmar upptaget av fettlösliga vitaminer.
 • Många studier har nämligen på senare tid visat att en låg halt av D-vitamin i blodet är en tung riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom.

Möjligen kan även den höga kvoten omega-6/omega-3 i Becel bidra. Detta föranledde de kanadensiska hälsomyndigheterna att förbjuda födoämnen, som tillsatts fytosteroler. Även det tyska läkemedelsverket har varnat mot användningen av dylika livsmedel. I Sverige och i många andra länder rekommenderas de emellertid fortfarande och Unilever fortsätter propagera för sina “hjärtvänliga” Becel-produkter.

 • Vilka tankar har Livsmedelsverkets kostexperter gjort sig om detta? Känner de till dessa forskningsresultat? Om de gör det, varför varnar de inte mot Becel? Uffe Ravnskov,läkare och docent i Lund.
 • Referens: Weingärtner O, Böhm M, Laufs U.
 • Controversial role of plant sterol esters in the management of hypercholesterolaemia.

Eur Heart J 2009;30: 404–409. : Ännu en myt det hjärtvänliga Becel
Visa hela svaret

Är kyckling bra för kolesterol?

Vitt kött och rött kött kött lika dåligt för kolesterolvärdet Rött kött och vitt kött (kyckling och kalkon) höjer kolesterolvärdet i blodet lika mycket. Detta enligt en randomiserad crossover-studie som publicerats i American Journal of Clinical Nutrition.113 deltagare lottades till att äta mycket eller lite mättat fett under 12 veckor.

Under dessa 12 veckor fick de sedan välja som huvudsaklig proteinkälla rött kött i 4 veckor, vitt kött i 4 veckor och vegetabiliska proteinkällor i 4 veckor, ordningen slumpades. Som förväntat uppvisade gruppen som åt mer mättat fett högre kolesterolvärden. Man såg även att oavsett mycket eller lite mättat fett så uppvisade gruppen som åt protein från växtriket lägst kolesterolvärden.

Men det var inte någon signifikant skillnad mellan perioderna då rött kött åt jämfört med vitt kött. Forskarnas slutsats var att resultaten stödjer rekommendation att välja mat från växtriket för att förebygga hjärtsjukdom. Resultaten talar inte för att vitt kött som kyckling är ett bättre val än rött kött.

 • Länk till studien finns,
 • Bergeron N, Chiu S, Williams PT, King SM, Krauss RM.
 • Effects of red meat, white meat, and nonmeat protein sources on atherogenic lipoprotein measures in the context of low compared with high saturated fat intake: a randomized controlled trial.
 • Am J Clin Nutr.
 • Published online June 4, 2019.

: Vitt kött och rött kött kött lika dåligt för kolesterolvärdet
Visa hela svaret

I vilken mat finns dåligt kolesterol?

Ungefär en fjärdedel av det kolesterol vi behöver kommer från vår föda, resten tillverkas i levern. Länge trodde man att om man drog ner på det kolesterolet vi får från födan så sänker man kolesterolhalten. Kolesterolrik mat som ägg, kaviar, räkor och andra skaldjur samt inälvsmat fick stora varningsskyltar.
Visa hela svaret

Är blåbär bra för kolesterol?

I två studier ska Örebroforskarna Lina Tingö och Cecilia Bergh undersöka om särskild kost kan skydda mot inflammation och hjärtsjukdomar. Tillsammans har de fått 1,5 miljoner kronor från Dr Per Håkanssons stiftelse. Nordiska blåbär, liksom havre, är rika på ämnen som har visat sig ha positiva effekter på flera riskfaktorer bakom hjärt- och kärlsjukdomar som högt kolesterol. Cecilia Bergh. Cecilia Bergh, forskare i medicin vid Örebro universitet, har i en nyligen publicerad pilotstudie visat att torkade blåbär kan fungera som ett komplement till en sedvanlig behandling efter en hjärtinfarkt. De patienter som åt torkade blåbär fick både lägre kolesterolnivåer och ökad fysisk förmåga.

 1. Just begränsning av fysisk prestationsförmåga är ett problem vid återhämtningen efter en infarkt och är kopplat till sämre prognos och livskvalitet.
 2. Om resultaten kan reproduceras i en större studie kan detta få betydande konsekvenser för framtida behandling efter hjärtinfarkt, säger hon.
 3. Cecilia Bergh ska även undersöka kombinationseffekten av blåbär och havre, något som inte har studerats tidigare.

– Syftet med vår studie är att testa om drycker med tillskott av torkade blåbär, som motsvarar cirka 500 gram färska bär om dagen, och flytande bioprocessad havre, kan minska risken för återinsjuknande efter en akut hjärtinfarkt. Blåbär och havre skulle kunna användas som en enkel, effektiv och säker tilläggsbehandling för att bättre förebygga och kontrollera kardiovaskulär risk hos högrisk patienter med genomgången hjärtinfarkt.
Visa hela svaret

Kan man få högt kolesterol av stress?

Svenska Läkaresällskapet belönar KI-forskare för studie om stress och kolesterol På sls.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Bra Mat Vid Högt Kolesterol Recept Svenska Läkaresällskapet belönar KI-forskarna Mats Rudling, Bo Angelin samt Moumita Ghosh Laskar för studie om stress och kolesterol med Alvarengas pris 2020. Svenska Läkaresällskapet belönar artikeln: “Differential regulation of LDL receptors by ACTH: posttranscriptional control by PCSK9 in the liver and by IDOL in the adrenals” med valspråket: “Stress och kolesterol: Binjuren talar till levern via PCSK9” med Alvarengas pris 2020.

Bakom studien står en forskargrupp vid Karolinska Institutet bestående av Mats Rudling, Bo Angelin samt Moumita Ghosh Laskar. Pristagarna belönas med 50 000 kronor.Hjärtkärlsjukdomar är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och en av riskfaktorerna är förhöjda kolesterolvärden i blodet. Studier visar att en sänkning av kolesterol i blodet leder till en förbättrad prognos vid hjärtkärlsjukdom och till förlängd överlevnad.

Kroppens förmåga att bilda och göra sig av med kolesterol påverkas bland annat av olika hormoner. Hur denna reglering sker utgör en huvudlinje i forskargruppens forskning.– Vår studie visar att kronisk stress ökar antalet LDL-receptorer i binjurarna för att leverera mer kolesterol till binjurarna för omvandling till steroidhormoner.

You might be interested:  Hur Mycket Kalorier Innehåller Vattenmelon?

Samtidigt minskar antalet LDL-receptorer i levern vilket medför att kolesterol i blodet stiger, säger Mats Rudling, professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid Karolinska Institutet. Resultaten visar att vid kronisk stress prioriteras kolesterolupptaget i binjurarna på flera sätt. Suppressionen av LDL-receptorerna i levern sker genom en uppreglering av PCSK9 som förmedlas via faktorer som utsöndras från binjurarna.

Identifiering av dessa faktorer (som ej förefaller vara steroidhormoner eller PCSK9) kan leda till utveckling av nya behandlingsformer för att modulera uttrycket av PCSK9 och därmed kolesterolnivåerna i blodet. Om Alvarengas pris Alvarengas prisfond, stiftades genom testamente av Svenska Läkaresällskapet år 1883 avlidna ledamot, professorn i Lissabon, medicine doktor Pedro Francesco da Costa Alvarenga.
Visa hela svaret

Hur lång tid tar det att sänka sitt kolesterol?

Kolesterol – Blodfetter Vad är kolesterol? Kolesterol är en sorts fett som finns i blodet, ett nödvändigt ämne som kroppen behöver. Vi får i oss kolesterol via maten men kroppen kan även bilda det själv, i levern. Kroppen tillverkar ca 2000 mg kolesterol per dag. (Jämför med en äggulas innehåll som ligger på 230 mg). Bra Mat Vid Högt Kolesterol Recept Kroppen känner själv av hur mycket kolesterol du ätit och sänker sin produktion med motsvarande del. Därmed är det inte så stor risk att man får i sig för mycket kolesterol direkt via maten, men vad och hur du äter spelar mycket stor roll. Det onda kolesterolet stiger om du t.ex.

Äter mer än vad just du behöver. Det är bl.a. därför du inte bör äta över ditt personliga energibehov. Olika sorters kolesterol Det finns två olika sorters kolesterol, HDL – det goda och LDL som är det onda. Det är lätt att blanda ihop vilket som är gott och ont så när jag skulle lära mig skillnaden tänkte jag på HDL som “Happy”.

Jag kommer att förklara skillnaderna längre ner på sidan. På läkarspråk heter högt kolesterolvärde “hyperlipidemi” och detta leder oftast till hjärt- kärlsjukdom så småningom. Det är därför viktigt att se till så blodfetterna inte blir för höga! Att sänka sitt redan höga värde tar inte längre tid än 2-3 månader med rätt kost.

Det onda kolesterolet – LDL (Low Density Lipoprotein) Det goda kolesterolet – HDL (High Density Lipoprotein) Vad påverkar vårt kolesterol? Hur påverkar det jag äter och dricker mitt kolesterolvärde?

Det är LDL kolesterolet som orsakar hjärt- kärlsjukdomar. Vid för höga värden av LDL fastnar detta i kroppens ådror och kärl och därmed kan det bl.a. orsaka blodpropp, åderförfettning, kärlkramp, åderförkalkning och stroke. Det är dock inte alla som drabbas av någon sjukdom trots höga värden av LDL i blodet.

LDL kolesterolet bildas i levern och har som uppgift att transportera fett därifrån vidare ut i kroppen till LDL receptorer. HDL kolesterolet har som uppgift att transportera fett till levern från resten av kroppen. Man kan säga att det goda kolesterolet bekämpar det onda. Därför bör man äta så att dessa nivåer hålls i schack.

Man talar ofta om att balansen skall vara rätt för HDL/LDL Vårt genetiska arv, dvs att ha problem med höga blodfetter kan “ligga i släkten.” Vårt kön. Kvinnor klarar sig mycket bättre än män vad det gäller kolesterolvärdet. Män har 7 ggr högre risk än kvinnor att drabbas av högt kolesterol.

Åldersfaktorn spelar också roll. För personer över 70 år är riskförhållandet 1,6 ggr. Detta har med att göra att det kvinnliga könshormonet östrogen höjer det goda kolesterolet. Kost. Framförallt hur och vad vi äter påverkar mest. Ät rätt fett! Fettintaget påverkar vårt kolesterolvärde ganska kraftigt. Grisfett höjer det onda kolesterolet, LDL.

Enkelomättat fett som finns i bl.a. olivolja höjer det goda och sänker det onda. Det är därför olivolja rekommenderas på det sätt som det gör i media. Kokosfett finns det ny forskning som tyder på att detta skall vara LDL sänkande, dvs sänka det onda kolesterolet.

 • Men det värsta av allt fett är transfett.
 • Det höjer det onda och sänker det goda kolesterolet! Inta alls bra m.a.o.
 • Fleromättat fett är däremot det bästa mot höga kolesterolvärden.
 • Försök få i dig rikligt med omega-6 men framförallt Omega-3.
 • Det finns mycket forsknings om visar på att just Omega-3 förhindrar höga kolesterolvärden och därmed hjärt- kärlsjukdom! Ät inte för mycket kolhydrater! För mycket kolhydrater gör LDL partiklarna mindre och därmed farligare vilket ökar risken för hjärt- kärlsjukdom.

Registrera gärna dina måltider i matdagboken under en veckas tid för att se hur ditt kolhydratintag ligger. Övervikt. LDL, det onda kolesterolet trycks ut i blodet vid övervikt. Där fastnar det så småningom i dina kärl och kan skapa åderförkalkning och blodpropp.

Alkohol. Alkohol är starkt LDL höjande vid övervikt. Var därför extra försiktig med alkohol om du är överviktig. Dessutom påverkar alkohol oss negativt på många andra sätt oavsett vikt. Bl.a. är det starkt beroendeframkallande, hämmar fettförbränningen och negativt för dig som tränar då det är muskelnedbrytande.

Fruktos, Använd ej fruktsocker som sötningsmedel då detta är kraftigt LDL höjande. För ett par år sedan basunerades det ut att fruktsocker var nyttigt tack vare dess låga GI värde. Flera kända experter rekommenderade detta friskt på den tiden. Detta är ett bra exempel på att man inte ska stirra sig blid på GI.

 1. Det finns tyvärr fortfarande flera som rekommenderar fruktos som sötningsmedel. Fibrer.
 2. Vattenlösliga fibrer är bra för dig med höga blodfetter.
 3. Vattenlösliga fibrer bryts ner av bakterier i tjocktarmen och blir korta fettsyror som i sin tur sänker LDL.
 4. Antioxidanter.
 5. Antioxidanterna själva påverkar inte kolesterolvärdet men skyddar mot fria radikaler.

Fria radikaler i sin tur gör så att blodfetteter härsknar och fastnar i kärlen. Nikotin. Sänker det goda kolesterolet. Ännu en anledning till att inte röka eller snusa. Fytoöstrogener. Finns rikligt i grönsaker ex. broccoli, brysselkål, tofu och baljväxter.

Soja innehåller också en hel del fytoöstrogener. Växtsteroler. Finns i baljväxter. Det finns mycket forskning på hur just växtsterolerna påverkar vårt kolesterolvärde. Det finns idag flera speciallivsmedel där man tillsatt just växtsteroler. Vitlök. Sänker LDL. Hur mycket kolesterol får det finnas i blodet? Totalkolesterolvärdet bör ligga under 5 mml/l.

Dock max 5,7-6,1 mml/l. Ligger totalkoleserolvärdet över dessa nivåer bör man söka läkare och ändra sin kosthållning. Detta är det enklaste testet att göra. Har man inga problem här finns det ingen anledning till att mäta vidare. Man kan även mäta hur stor andel som är kommer från HDL respektive LDL, och härifrån få fram kvoten ur dessa.
Visa hela svaret

Är räkor bra för kolesterol?

Därför ska vi äta räkor! Vi äter extra mycket räkor sommartid, både rökta och vanliga – Ju så gott! Räkor är inte bara goda, de är nyttiga också! Tidigare varnade man för att äta för mycket räkor, eftersom de innehåller mycket kolesterol. Man har dock ändrat inställning och anser nu att för majoriteten av människor är det helt okej att äta mycket räkor.

Räkor höjder det dåliga kolesterolet LDL något, men det goda kolesterolet HDL höjs mer. SÅ har du normala kolesterolvärden är räkor helt ofarliga munsbitar – och väldigt nyttiga! Räkor innehåller dessutom endast cirka 85 kalorier per 100 gram. Smart mat! Här följer fakta om räkors inverkan på vår hälsa Protein-, Selen-, Magnesium-, Zink-, D-vitamin-, Järn-, B-12-rika Räkor innehåller selen och andra ämnen som motverkar cancer.

Selen är bland annat viktigt för immunförsvarets funktion. Räkor innehåller en hel del Vitamin D. Vi har blivit superboostade av D-vitamin sedan i maj. Det tackar vi solen för! Räkor hjälper till att stabilisera blodsockernivån eftersom de innehåller magnesium.

Magnesiumbrist kan för övrigt skapa en lång rad otrevliga symptom. Räkor är bra för huden, håret och naglarna eftersom de innehåller massor av protein, och som sagt selen. Då räkor innehåller så få kalorier per 100 gram är de en perfekt proteinkälla för den som försöker gå ner i vikt. Räkor är rika på Vitamin B12, vilket hjälper kroppen att producera mer röda blodkroppar.

Räkor är järnrika vilket stärker våra energinivåer! Räkor innehåller omega 3-fett som visat sig verka positivt mot inflammationsbenägenhet och kan förebygga många sjukdomstillstånd. Räkor innehåller även fosfor och kalcium som stärker skelettet. Räkor är rika på Zink som är bra för prostatan.

Räkor innehåller även Koppar som bland annat hjälper till att se till att sköldkörteln fungerar som den ska.Med det sagt!

Frossa i räkor mina vänner, denna magiska sommartid! Sen kan vi fortsätta i höst/vinter med mysiga former som till en massa tända ljus en brasa. Funkar rätt bra det med. 😉 : Därför ska vi äta räkor!
Visa hela svaret

Vilka frukter är bra för hjärtat?

Bra effekt – särskilt för kvinnor – Nyttiga bär och frukter är exempelvis äpplen, blåbär och jordgubbar. Genom att få i sig frukter och bär minst tre gånger i veckan kan risken för hjärtinfarkt minska med upp till 32 procent. American Heart Association har i en studie noterat att kvinnor som äter mycket apelsiner och grapefrukt löper 19 procent mindre risk att få stroke än kvinnor som inte äter citrusfrukter.
Visa hela svaret

I vilken mat finns dåligt kolesterol?

Ungefär en fjärdedel av det kolesterol vi behöver kommer från vår föda, resten tillverkas i levern. Länge trodde man att om man drog ner på det kolesterolet vi får från födan så sänker man kolesterolhalten. Kolesterolrik mat som ägg, kaviar, räkor och andra skaldjur samt inälvsmat fick stora varningsskyltar.
Visa hela svaret

Kan man äta potatis om man har högt kolesterol?

Produkter med lågt innehåll av mättade fetter – använd mer –

Vegetabiliska oljor eller oljebaserade matfetter: Olivolja, rapsolja, sojaolja, majsolja och solrosolja kan minska LDL-kolesterolet. Flytande margarin och hushållsmargarin ger mindre mättat fett än smör. Oljor kan också användas till stekning och bakning, till exempel bröd, scones, bullar, pajdeg och muffins. Magra mejeriprodukter: Keso, mager mjukost och nyckelhålsmärkt hårdost, mager/nyckelhålsmärkt yoghurt/fil och kvarg samt lättmjölk. Bröd och spannmål: Grovt bröd (fullkorn), fiberrika produkter av sädesslagen (vete, råg, korn och havre). Fisk: Rekommenderat intag 2-3 gånger/vecka, variera fisksorter. Fågel: Fågel utan skinn, till exempel kyckling eller kalkon. Potatis: Potatis är nästan fettfritt. De innehåller vitamin C och fibrer. Undvik överdriven konsumtion. Grönsaker, baljväxter och frukt/bär: Rekommendationen är 500 gram/dag. Innehåller dessutom mycket vitaminer, mineraler och fibrer. Ät mer grönsaker som ersättning för feta tillbehör vid måltider, såväl råa och kokta som frysta. Undvik grönsaker som har tillagats i smör eller grädde. Frukt och bär innehåller små mängder fett. Var återhållsam med torkade frukter och fruktjuice. Nötter och frön: Osaltade och gärna orostade. Innehåller mycket nyttigt fett. Kokos är undantaget, innehåller mycket mättat fett. Ett observandum är att nötter innehåller mycket kalorier. Vatten är den bästa drycken när man är törstig.

Använd produkter med nyckelhålssymbolen. Ät nyttiga snacks: uppskurna grönsaker, fruktsallad (utan andra ingredienser än frukt), en näve osaltade nötter (nötter är dock mycket kaloririka, varför man bör begränsa intaget). Använd metoder för matlagning som inte behöver fett såsom grillning, kokning och ångkokning (även tillagning i ugn). Använd metoder där fett behövs mer sällan (särskilt fritering eller stekning i smör). Använd fisk som pålägg (sill, makrill, tonfisk). Gör kalla såser av mager yoghurt och smaksätt med exempelvis vitlök, örter eller fransk senap.

Visa hela svaret

Vilken mat höjer det goda kolesterolet?

Kolesterolvänliga ämnen och livsmedel –

Fet fisk som laxFullkornsprodukterNötterFrönSoja

Från kosten kan vi få i oss både bra och dåligt kolesterol. Rött kött och feta mejerier innehåller mycket kolesterol av sämre kvalitet medan fet fisk och feta vegetabilier innehåller rikligt med kolesterol av god kvalitet. Att äta sig till ett högt kolesterolvärde är svårt, ofta är det flera faktorer som spelar in, exempelvis genetik eller brist på motion.
Visa hela svaret

Är kaffe Kolesterolhöjande?

Kaffebönor innehåller en terpenoid lipid, cafestol, som är en av de mest kolesterolhöjande komponenterna i kosten. Mängden cafestol i drickfärdigt kaffe är beroende av bryggmetod.
Visa hela svaret